خرید عمده

ویژه فروشندگان کالا
چنانچه فروشندگان کالا تمایل به خرید عمده کالا از کالومین دارند، می توانند فرم درخواست خرید ذیل را تکمیل و ثبت نمایند. کالومین در اسرع وقت پیگیری و در صورت توافق شرایط طرفین، نسبت به انعقاد قرارداد فی مابین اقدام می نماید.