خرید گروهی

ویژه پرسنل سازمانها، ادارات، بانکها و شرکت های دولتی و خصوصی
سازمانها، ادارات، بانکها و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند در جهت رفاه بیشتر پرسنل خود و ایجاد شرایط خرید اقساطی و بهره مندی بیشتر از امکانات کالومین، فرم درخواست خرید گروهی ذیل را تکمیل و ثبت نمایند. کالومین در اسرع وقت پیگیری و در صورت توافق شرایط طرفین، نسبت به انعقاد قرارداد فی مابین اقدام می نماید.